Bijdrage

Ouderbijdrage en verenigings-bijdrage

Lidmaatschap vereniging
U kunt lid worden van onze vereniging als u belijdend lid bent van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van een kerk-genootschap die recent is voortgekomen uit de GKv

(voluit: van kerken die in de laatste jaren zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en die de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Hoogeveen van 1969/1970 als de hunne erkennen).

Verenigingsbijdrage
Voor het lidmaatschap van de vereniging wordt een verenigingsbijdrage gevraagd die jaarlijks door het bestuur van Florion wordt vastgesteld. Van deze contributie worden kosten betaald die niet door het rijk of door de gemeente worden vergoed. De contributie wordt door het bestuur besteed aan bestuurskosten zoals vergader- en reiskosten, administratiekosten vereniging, representatiekosten, verzekeringen (WA), rente en bankkosten, en overige kosten die te maken hebben met de identiteit of specifieke activiteiten.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet uit de normale exploitatie gedekt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, feestdagen, excursies, etc. De ouder-bijdrage wordt jaarlijks door de school in overleg met de schoolraad vastgesteld. De ouder bijdrage is een vrijwillige bijdrage. Toch willen we u met nadruk

vragen om deze bijdrage te voldoen voor de financiële dekking van bovengenoemde schoolactiviteiten.

Bedragen en rekeningnummer ouder en verenigingsbijdrage
Hieronder de vastgestelde bedragen:
Ouderbijdrage € 80,- per gezin
Verenigingsbijdrage € 15,-

Voor de inning van de ouder- en verenigingsbijdrage ontvangt u in het voorjaar een factuur. Mocht u in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven, dan staat op de betreffende factuur vermeld op welke datum de incasso zal plaatsvinden. De verenigingsbijdrage en de ouder-bijdrage worden apart geïnd.

Donateurs zijn begunstigers van de plaatselijke school Als uw (jongste) kind de basisschool verlaat, ontvangt u een brief waarin we u vragen of u uw lidmaatschap wilt continueren dan wel beëindigen en of u dan eventueel donateur wilt worden van uw ‘ oude’ school. Het bedrag wat u dan betaalt is in principe vrij, en komt geheel ten goede aan de school. Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur van de school of bij de algemeen directeur van Florion.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy