Identiteit

Onze identiteit wordt gevormd door onze visie.

De Helmstok geeft de richting aan,
het schip moet deze vaarweg gaan.
De route is in goede hand,
want Jezus wijst het nieuwe land.

Onze visie

Op de Helmstok leven en werken we vanuit Gods liefde. Ieder kind is een uniek, waardevol schepsel in de ogen van God. We mogen Zijn liefde en evangelie doorgeven. De Bijbel is daarbij richtinggevend. God geeft aan ouders de taak om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen in het geloof in Hem. Wij mogen de ouders daarin ondersteunen, werkend vanuit onze eigen specifieke verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Als ouders, leerkrachten en kinderen gaan we transparant, liefdevol en opbouwend met elkaar en anderen om. We maken gebruik van elkaars expertise voor een optimale ontwikkeling van elk kind. Om zich goed te kunnen ontwikkelen vinden wij het belangrijk dat een kind zich competent voelt.

We hebben een positief en veilig klimaat op school, waarin duidelijkheid en structuur een belangrijke plek innemen. 

Als leerkrachten werken we doelgericht en komen we tegemoet aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de leerling, dit binnen de mogelijkheden van het kind en onze school.

Daardoor kan het kind uitgroeien tot een zelfstandig, weerbaar, verantwoordelijk en respectvol christen. Als team blijven we in ontwikkeling en streven we naar verbetering van het onderwijs Samen veilig groeien vanuit Gods liefde.

Schoolgrootte en gebouw

Wij zijn een school met ongeveer 200 leerlingen. Aan de school zijn 13 leerkrachten verbonden. Tevens zijn er een directeur, Interne Begeleider (IB), onderwijsassistent, een administratrice en een conciërge aanwezig. De hoofdlocatie bevindt zich aan de Volkerakstraat en de dependance aan de Vossemeerstraat.

Centraal op de hoofdlocatie bevindt zich de middenruimte. De 9 lokalen lopen daar rond omheen. Elk lokaal heeft een eigen kleur, overlopend van geel naar rood. Er zijn ook diverse kamertjes voor o.a. extra begeleiding. De school beschikt over een sportzaal die aan het gebouw vast zit. De dependance is een mooi ruim schoolgebouw, waarvan we 3 lokalen gebruiken voor de bovenbouw. Deze locatie heeft een ruim schoolplein. Het ligt op loopafstand van het hoofdgebouw, waardoor de bovenbouw ook gebruik kan maken van dezelfde gymzaal.

Naam & ontstaan

In januari 1982 werd gestart met een kleuterschool. Vanaf september 1982 was er ook een lagere school. Vanaf 1 augustus 1985 werden beide scholen samengevoegd tot een basisschool. Enkele maanden daarvoor was een nieuw gebouw betrokken aan de Vossemeerstraat, dat de naam “De Helmstok” kreeg. Die naam heeft een dubbele betekenis: In de eerste plaats wijst ze naar de helmstok op een schip. Daarmee wordt de koers bepaald. De naam past goed in de wijk waarin de school staat, de Waterwijk. Maar de naam heeft ook een diepere betekenis. Als school wijzen wij de kinderen de juiste koers. In ons schoollied komt dit mooi naar voren:

De Helmstok geeft de richting aan,
het schip moet deze vaarweg gaan.
De route is in goede hand,
want Jezus wijst het nieuwe land.

Door grote groei zijn we in 2011 verhuisd naar de huidige locatie. Door blijvende groei is de ‘oude’ locatie aan de Vossenmeerstraat er weer bijgenomen. De bovenbouw groepen (groep 6, 7 en 8) krijgen op die locatie les.

Florion

Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en is in 2017 ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd. Florion heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk, Lely-stad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 22 basis-scholen bij Florion, waaronder één SBO-school.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs
Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is het stichten en in stand houden van gereformeerde scholen in de regio naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. U kunt lid worden van onze vereniging als u belijdend lid bent van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van een kerkgenootschap die recent is voortgekomen uit de GKv. Het toelatingsbeleid is ruimer.

De bestuursvorm
Er is gekozen voor het Raad-van-Beheer-model en dit model kent een Algemeen (toezichthoudend) Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vervult ook de rol van algemene directie.

Het dagelijks bestuur/algemene directie is eind-verantwoordelijk en geeft uitvoering aan dagelijkse organisatie. De leden (het lid) van het dagelijks bestuur/algemene directie worden benoemd door het algemeen bestuur.

De vormgeving van de nieuwe organisatie
Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is de locatiedirecteur (in overleg met het schoolteam) een belangrijke schakel binnen de vereniging (zeggen-schapslijn) en is er op twee niveaus (MR en GMR) advies en instemming door medewerkers en ouders aanwezig (medezeggenschapslijn). In de praktijk zullen er gemandateerde bevoegdheden in de organisatie worden neergelegd bij de diverse geledingen. Iedere geleding zal vanuit haar eigen rol, taak en bevoegdheid moeten bijdragen aan de doelstelling van de organisatie als geheel. Namens het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeur-bestuurder contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de locatiedirecteur met de MR.

Adresgegevens bovenschools kantoor
Postadres
Florion
Postbus 393
8000 AJ ZWOLLE
Tel.nr. 038 - 2305001

Bezoekadres
Florion
Greijdanus, F/H-gebouw, H2
Campus 5
8017 CB ZWOLLE

Overige gegevens
E-mail: bestuurskantoor@florion.nl
Website: www.florion.nl
Dagelijks bestuur: G.J. (Gert) Laarman

Voorzitter: K.A. (Kor) Dijkema
Molenweg 301, 8012 WJ Zwolle
06-23192432
k.a.dijkema@kpnmail.nl

Secretaris: Y.N. Nynke van Eijsden-Douma
Verlengde Meidoornstraat 18
8091 DH Wezep
038 - 7850660

algemeenbestuur@florion.nl
Penningmeester: H. (Hartger) Veenstra
Leden: B.J. (Bernhard) Petter, A.P. (Arnout) de Leeuw, J.S. (Jan Sjirk) Rodenboog, M.H. (Marike) van der Woerd-Visser.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy