De organisatie van het onderwijs

Florion

Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en is in 2017 ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd. Florion heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk, Lely-stad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 22 basis-scholen bij Florion, waaronder één SBO-school.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs
Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is het stichten en in stand houden van gereformeerde scholen in de regio naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. U kunt lid worden van onze vereniging als u belijdend lid bent van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van een kerkgenootschap die recent is voortgekomen uit de GKv. Het toelatingsbeleid is ruimer.

Het onderwijsmodel

Wij hanteren op onze school een indeling in jaargroepen van groep 1 tot en met groep 8. De leerlingen werken de basisstof door in ongeveer 8 jaar. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces. Wij werken met een zgn. gematigd leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket. Het systeem wordt aangevuld tijdens bijvoorbeeld klasdoorbrekende  activiteiten als de projectweek, sportdagen en excursies.

Soms worden leerlingen ook ingeschakeld om in andere klassen hulp te bieden met bijvoorbeeld leesactiviteiten. In dit schoolmodelbieden we gedifferentieerd werken naar aanleg, tempo, tijd en vaardigheden, door gebruik te maken van bijvoorbeeld extra materiaal en weektaken e.d. We kijken naar de belemmerende en de stimulerende factoren van het kind en passen hier het de aanpak op aan. Via dit toerustend adaptief onderwijs bieden wij wat de kinderen nodig hebben. Zelfstandig werken en samenwerken oefenen we ook in de klas d.m.v. bijvoorbeeld een stoplicht en bepaalde taken als materiaalchef of fluisterchef. De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van de andere groepen. In deze groepen werken we rond thema’s. Hierin wordt de leerstof verwerkt en geoefend. Het spelen en werken in hoeken wordt hierbij gebruikt. Ook in deze groepen staat de ontwikkeling van het kind centraal. We noemen deze manier van lesgeven OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs). In verband met de grootte van de school werken wij soms met gecombineerde groepen. Dit jaar zullen er enkele groepen en ook combinatie groepen zijn.

De activiteiten voor de kinderen

Onderwijs uit de Bijbel
Als gereformeerde school staat het Bijbels onderwijs centraal aan het begin van de dag in de dagopening en de bijbellessen. Maar het geloof doortrekt ons hele onderwijs. Dat is onder andere zichtbaar in de omgang met elkaar. Ook in lessen zoals aardrijkskunde, natuur, sociale vaardigheden en seksuele opvoeding komt het christen-zijn aan bod. Het vertellen uit de Bijbel neemt op onze school in alle groepen een centrale plaats in. Naast het vertellen wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. We gebruiken de methode Levend Water. 

Activiteiten in groep 1 en 2
Bij de kleuters ligt de nadruk op spelend- en handelend leren. Basisvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling zijn de aanwezigheid van: competentie, relatie en autonomie. Door observaties weet de leer-kracht wat het kind zelfstandig kan en wordt het kind activiteiten aangeboden om zich verder te ontwikkelen. Deze observaties vinden plaats aan de hand van ontwikkellijnen: KIJK! Dit model begint met de observatie van basale ontwikkelingsbehoeften en het speel- werk gedrag. Deze aspecten worden gezien als voorwaarden voor een positieve ontwikkeling. Bij de activiteiten in de klas wordt aangesloten bij de zone van de naaste ontwikkeling waarin het kind verkeerd. We gebruiken o.a. de methodes ‘kleuterplein’ en ‘met sprongen vooruit’. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in de kring, in de gymzaal en op het speelplein. We werken aan de hand van thema’s. Zo sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen en leren we ze op een speelse manier hoe de wereld in elkaar zit.

Activiteiten in groep 3-8

Nederlandse taal
In groep 3 werken wij met de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Dit is een geïntegreerde lees-taal methode met een thematische opzet. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode ‘Staal’ voor het ontwikkelen van luisteren, spreken en gebruiken van de Nederlandse taal. Voor het juist spellen en lezen gebruiken we dezelfde methode. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen.

Engelse taal
We gebruiken de methode ‘Take it easy’. Deze methode laat de kinderen zien en horen hoe het Engels wordt gebruikt. Ook leren de kinderen zelf Engels te spreken in concrete situaties. We geven deze Engelse lessen in de groepen 5 t/m 8. Groep 6,7 en 8 gebruiken ook de methode Loretta Stone. Deze methode wordt individueel behandeld op de computer.

Rekenen en Wiskunde
We gebruiken de methode ‘Reken zeker’. Deze methode werkt heel systematisch aan de basistechnieken van rekenen. De lessen zijn eenduidig en bieden steeds één rekenprobleem/techniek aan per les. Hoe hoger de groep hoe meer de kinderen de rekentechnieken leren toepassen op realistische situaties.

Wereld oriënterende vakken
Op heel veel momenten op de dag wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden. Dat gebeurt in aparte vakken, maar ook via klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukjes, televisie enz. De wereld-oriënterende vakken worden afzonderlijk gegeven m.b.v. de volgende methodes:

• Biologie: Wijzer door de natuur.
• Aardrijkskunde: De blauwe planeet.
• Geschiedenis: Brandaan.
• Verkeer: Wijzer door het verkeer.
Binnen deze vakgebieden wordt regelmatig aandacht besteed aan milieu, techniek, gezond gedrag en zelfredzaamheid.

Expressieactiviteiten
In de methode die we gebruiken muziek (Muziek moet je doen) staan veel ideeën om creatief en beeldend met muziek om te gaan. De teken- en handvaardigheidslessen worden door de eigen leerkracht gegeven, aan de hand van de methode ‘Uit de Kunst’. Dit gebeurt in de klas of in de handvaardigheidsruimte. Ouders en/of andere belangstellenden geven de leerkracht hulp. Ook zoeken wij op school regelmatig de samenwerking met de Kubus die gastlessen muziek en beeldende kunst voor ons verzorgt.

Bewegingsonderwijs
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij een breed aanbod bieden van bewegingsactiviteiten waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. De meeste leerkrachten zijn bevoegd om in hun eigen groep bewegings-onderwijs te verzorgen, andere groepen krijgen les van een bevoegde collega. Wij bieden de bewegings-activiteiten aan, aan de hand van 12 leerlijnen. Een paar voorbeelden van die leerlijnen zijn: springen, zwaaien, tikspelen, mikken etc. Binnen die leerlijnen is er een breed aanbod van verschillende activiteiten. Wij bieden die activiteiten zo gedifferentieerd mogelijk aan zodat elke leerling op zijn/haar eigen niveau kan bewegen en deelnemen. Ze leren ook de activiteiten zelfstandig te reguleren. Hierbij krijgen ze zelf de verantwoordelijkheid en moeten ze met elkaar samenwerken. Naast dit alles doen we in groep 7 en 8 ook mee aan activiteiten als schoolvoetbal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sinds enkele jaren gebruiken we de Kanjertraining’. Dit is een methode die werkt met gekleurde petten die bepaalde type gedragingen aangeven. Kinderen leren hun eigen gedrag en die van anderen herkennen en leren hoe ze er op een goede manier op moeten reageren. De methode zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. D.m.v. spelletjes, oefeningen, het naspelen van situaties en gesprek krijgen kinderen inzicht in hun gedrag en leren ze elkaar vertrouwen. Voor kinderen die op sociaal-emotioneel gebied wat extra aandacht kunnen gebruiken wordt er, indien mogelijk, een sociale vaardigheidstraining gegeven. Dit gebeurt vanaf groep 6.

Seksuele opvoeding thuis en op school
Onze seksualiteit is een geweldige gave van God en een wezenlijk onderdeel van het leven. We leven echter in een tijd waarin seksualiteit wordt los-gemaakt van liefde en trouw binnen het huwelijk. Bovendien worden we in onze samenleving overspoeld door allerlei informatie op dit gebied.

De wereld om ons heen gaat met de seksualiteit vaak niet genormeerd om, waardoor de kinderen er gemakkelijk een onjuist beeld van kunnen krijgen. Onze beleving van en ons spreken over seksualiteit dient gekenmerkt te zijn door de normering aan Gods Woord. Dan helpen we de kinderen ook daarin de grote rijkdom van Gods schepping te zien. Over seksualiteit willen we spreken zoals de Here ons dat in de Bijbel leert. De taak van school zien we als volgt;

seksuele opvoeding zien we als een aanvulling op de taak van de ouders, waarbij verschillende zaken op bepaalde leeftijden als bekend worden verondersteld. Dit doen we via de methode 'Wonderlijk gemaakt'. In de nieuwsbrief of info worden de ouders door de groepsleerkracht vooraf geïnformeerd over de te geven lessen om een goed samenspel tussen school en gezin te bevorderen.

Buitenschoolse activiteiten
Ieder jaar vinden er excursies plaats. U krijgt van tevoren bericht als er een excursie voor uw kind wordt georganiseerd. Vaak zal dan ook om uw medewerking gevraagd worden voor bv. vervoer of begeleiding.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy