Ons Team

Leerkrachten en ondersteunend personeel

Op onze school werken we als leerkrachten, onderwijsondersteuners en leidinggevende samen aan goed onderwijs voor christelijke kinderen uit heel Lelystad. 

Functies

Directeur
De directeur heeft de leiding en de verantwoordelijkheid over de school. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De directeur geeft zelf geen les.

Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. De leerkracht zorgt voor een goed pedagogisch klimaat in de groep, geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leerlingen bij en rapporteert aan het team (intern) en aan de ouders (extern). 

Plusgroepleerkracht & specialist De plusgroepleerkracht geeft een dagdeel per week les aan onze meer- en hoogbegaafde kinderen. ZIj is hoogbegaafdenspecialist en coacht leerkrachten in het vormgeven van ons hb- beleid en denkt mee op schoolniveau.

Bouwcoördinatoren
Voor de dagelijkse gang van zaken zijn er een onder-, en een midden- / bovenbouwcoördinator aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor praktische zaken. Ook inventariseren zij behoeften in hun bouw.

IB-er
De Interne Begeleider zorgt voor de samenhangende zorg binnen de school. D.w.z. ondersteuning en begeleiding van collega’s. Haar taak is leerkrachten te begeleiden bij het vinden van oplossingen voor gesignaleerde extra leerbehoeften. De IB-er bewaakt de uitvoering van de plannen. Ook leidt zij de leerling- en groepsbesprekingen en zorgt voor de verslaglegging.

ICT-er (Informatie- en communicatie technologie)
Hij/zij coördineert en stimuleert het gebruik van ‘hard- en software’ binnen de school.

Onderwijsassistent
Bij ons zijn meerdere onderwijsassistenten werkzaam om assistentie te verlenen aan de leerkracht ten behoeve van specifieke leerlingen.

Administratie en conciërge
Om de leerkrachten en de directie zoveel mogelijk met hun kerntaken bezig te laten zijn, is voor hulp bij administratieve handelingen een administratrief medewerker voor enkele dagdelen per week aanwezig. Daarnaast is voor enkele uren per week een conciërge werkzaam in de school. Hij houdt zich bezig met klein onderhoud in en rondom de school.

Teamleden

GBS De Helmstok

Meer lezen

Denise de Waal

        Leerkracht groep 5/6             

stuur een mail

Tabitha de Vries

Leerkracht groep 8 Rekencoördinator en Preventiemedewerker

stuur een mail

Jenny de Vries

 Leerkracht groep 6 en 8       Kanjercoördinator          Vertrouwenspersoon    Bouwcoördinator     

stuur een mail

Alice Tol

Leerkracht Plusgroep & Specialist Hoogbegaafdheid

stuur een mail

Carianne Kaljouw

Intern Begeleider &    vertrouwenspersoon

stuur een mail