Toelating en aanmelding

Met alle ouders wordt een identiteitsgesprek gevoerd. Zij kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als zij zich kunnen vinden in de identiteit van de school verklaren zij door ondertekening van de ouderverklaring dat ze instemmen met het christelijk karakter van de school en dat zij de christelijke vorming van hun kinderen een dubbele taak vinden van school en ouders. Ouders kunnen lid worden van de vereniging Florion; zij vullen dan een aanmeldingsformulier in dat tevens dient als ledenverklaring. Om daarmee in de stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging zoals werkwoord in het statuut van Florion.

De gereformeerde scholen in Nederland zijn een eigen, door de overheid erkende richting. Onze scholen zijn ontstaan doordat ouders van de Gereformeerd (vrijgemaakte) kerken inhoud wilden geven aan de doopbelofte. In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat ouders hun kinderen op onze school kunnen aanmelden en lid van de school-vereniging kunnen worden als zij het identeitsformulier ondertekenen. Hierin wordt verwoord hoe wij vanuit onze christelijke identiteit het onderwijs op onze scholen willen vormgeven. Met alle ouders wordt voorafgaand aan de aanmelding een identiteitsgesprek gevoerd. 

Medewerkers van de school ondertekenen een medewerkersverklaring. Hiermee verklaren zij het identiteitsdocument te onderschrijven en als identiteistdrager op de scholen de kinderen te leren hun leven te verbinden met God en hen daarin voor te gaan.

Aanmelding
Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen ten hoogste 5 dagen op school komen kennismaken. Dat wordt in overleg geregeld tijdens de aanmelding. De toelating tot onze school is in overleg met de directeur. Vanaf 4 jaar mag uw kind volledig meedraaien in de klas. Tijdige opgave, enkele maanden van tevoren, is gewenst. Met de ouders, die hun eerste kind bij ons op school aanmelden wordt een informatief gesprek gevoerd. Kinderen die afkomstig zijn van een andere school mogen direct na aanmelding de school bezoeken. Er wordt wel een gesprek met de directeur en de IB-er gevoerd. U krijgt van school te horen op welke dinsdagen, voorafgaand aan de 4e verjaardag, uw kind mag komen wennen. Kinderen die 4 jaar worden na de 4e week voor de zomervakantie en kinderen die in december jarig zijn die komen niet wennen vooraf, maar starten meteen in het nieuwe schooljaar of in januari. Dit vanwege het afsluiten van het jaar en de feestdagen. Wel mogen zij één moment kennis maken in de klas vooraf.