Toelating en aanmelding

Om de identiteit te borgen, geldt in het algemeen dat gezinnen die aangesloten zijn bij een de christelijk gereformeerde, vrijgemaakt gereformeerde of nederlands gereformeerde kerk en kerken die uit deze kerken zijn ontstaan van harte welkom zijn. We staan ook open voor gezinnen die niet bij één van bovengenoemde kerken zijn aangesloten, maar wel op zoek zijn naar Bijbel getrouw onderwijs voor hun kind(eren). Mocht u hiertoe behoren, dan nodigen we u graag uit voor een toelatingsgesprek met onze directie

De gereformeerde scholen in Nederland zijn een eigen, door de overheid erkende richting. Onze scholen zijn ontstaan doordat ouders van de Gereformeerd (vrijgemaakte) kerken inhoud wilden geven aan de doopbelofte. In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat ouders lid van de school-vereniging kunnen worden wanneer ze lid zijn van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), de Christelijk Gereformeerde kerk of de Nederlands Gereformeerde kerk (GKV, CGK of NGK).

Ook is daarin vastgelegd dat het personeel ook belijdend lid moet zijn van één van deze drie kerken. De basis van het toelatingsbeleid is gelegen in het aanvaarden van de Bijbel en de drie formulieren van eenheid, zoals dat geleerd wordt in de bovengenoemde kerken. Vanuit deze basis werkt de identiteit op onze gereformeerde scholen door in de dagelijkse werkzaamheden van leerkrachten met de kinderen. De school wil zo ook een volwaardig verlengstuk zijn van de (geloofs-) opvoeding thuis.

Verbreding
Per 1 augustus 2011 is het leden- en benoemingsbeleid verbreed. Vanaf deze datum kunnen, naast personen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en Christelijk Gereformeerde Kerken, nu ook personen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) lid van de vereniging of werknemer op één van onze scholen worden. Deze verbreding geldt ook voor leden van de kerken die in de laatste jaren zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en die de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Hoogeveen van 1969/’70 als de hunne erkennen, kortgenoemd leden van kerken die zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Om bescherming te bieden aan de grondslag en identiteit van onze scholen geldt in het algemeen dat kinderen van ouders die lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde kerk en Nederlandse gereformeerde kerken als leerlingen worden toegelaten.

Daarnaast willen we ook graag aan ouders, die weliswaar geen lid zijn van bovengenoemde kerken, maar voor hun kind (eren) toch bewust kiezen voor het gereformeerd onderwijs de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van ons onderwijs. Deze ouders kunnen een aanvraag tot toelating kenbaar maken bij de locatiedirecteur. De verdere procedure rond de toelating en aanmelding is op te vragen bij de locatie-directeur.

Aanmelding
Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen ten hoogste 5 dagen op school komen kennismaken. Dat wordt in overleg geregeld tijdens de aanmelding. De toelating tot onze school is in overleg met de directeur. Vanaf 4 jaar mag uw kind volledig meedraaien in de klas. Tijdige opgave, enkele maanden van tevoren, is gewenst. Met de ouders, die hun eerste kind bij ons op school aanmelden wordt een informatief gesprek gevoerd. Kinderen die afkomstig zijn van een andere school mogen direct na aanmelding de school bezoeken. Er wordt wel een gesprek met de directeur en de IB-er gevoerd. U krijgt van school te horen op welke dinsdagen, voorafgaand aan de 4e verjaardag, uw kind mag komen wennen. Kinderen die 4 jaar worden na de 4e week voor de zomervakantie en kinderen die in december jarig zijn die komen niet wennen vooraf, maar starten meteen in het nieuwe schooljaar of in januari. Dit vanwege het afsluiten van het jaar en de feestdagen. Wel mogen zij één moment kennis maken in de klas vooraf.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy