Veiligheid op school

Het klimaat van de school

Wij willen de kinderen graag christelijk opvoeden en onderwijzen. We willen de kinderen duidelijk maken hoe God in hun leven werkzaam is. Daarbij is het voorbeeld van de leerkracht van grote pedagogische betekenis voor de vorming en opvoeding van het kind. Onze kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. Daarom is ons onderwijs er mede op gericht actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Ook in onderlinge relaties willen we de kinderen toerusten als kinderen van God.

Relaties binnen de school

Leerkracht - leerling
De leerkracht leidt en begeleidt de kinderen op een voorspelbare, duidelijke manier. Ook doet hij zijn best de kinderen een gevoel van geborgenheid te geven, en werkt hij aan een vertrouwelijke band met ieder van hen persoonlijk. Daarbij hoort een open contact, waarbij ook de leerling kan vertellen wat hij vindt en voelt. Daarnaast houdt hij er rekening mee dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Tenslotte zorgt hij voor verschillende werkvormen en uitdagende lessen.

Kinderen – gezagsdragers
De gezagsrelatie is een Bijbels gegeven. Zoals God gezag heeft over mensen, zo hebben ouders en leerkrachten gezag over kinderen. Dit gezag is gebaseerd op liefde. Van het kind vraagt dit gehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid kan de volgende redenen hebben:
• De regel was onduidelijk.
• De regel sluit niet aan bij de mogelijkheden van het kind.
• Het kind is opzettelijk ongehoorzaam.
Alleen in het laatste geval kan straf een pedagogisch middel zijn.

Kinderen – kinderen
Op de school is het groepsproces belangrijk. We dragen er zorg voor dat alle leerlingen bij de klas betrokken worden. Dit betekent dat de kinderen iets voor een ander overhebben, elkaar helpen en rekening houden met elkaar. Daarnaast moeten ze elkaar ook de ruimte gunnen om zelfstandig iets te doen. De onderwijsgevenden houden deze ontwikkeling in de gaten en corrigeren die zo nodig. Daarvoor hebben we een aantal gedragsregels voor de kinderen opgesteld:

Gedragsregels voor kinderen
1. God vindt mij belangrijk. De ander is als mens net zo belangrijk als ik.
2. Ik ben belangrijk voor de groep en zal meewerken aan een goede sfeer op school.
3. Ik zorg er voor dat iedereen er bij hoort en mee mag doen.
4. Ik praat netjes tegen de ander en scheld hem of haar niet uit.
5. Ik praat netjes over de ander, aan roddelen doe ik niet mee.
6. Iedereen heeft wel eens ruzie. Ik doe mijn best om de ruzie uit te praten.
7. We lachen met elkaar en niet om elkaar.
8. Ik doe de ander geen pijn.
9. Als ik zie dat iemand erg wordt gepest, of als ik zelf word gepest, vertel ik dat aan de meester of juf (dat is geen klikken).
10. Ik ga netjes om met de spullen van de school en ben zuinig op de spullen van anderen.

De sociale veiligheid is van groot belang voor de kinderen. Daarom is in het kader van veiligheidsbeleid een gedragsprotocol én een pleinboekje aanwezig en werken we met een luisterjuf. We maken als school gebruik van de Kanjertraining.

Vanuit deze methodiek staan er een paar regels centraal:
• We zijn te vertrouwen en helpen elkaar.
• We lachen niemand uit.
• We spelen niet de baas.
• We blijven niet zielig.
We hebben speciale kanjerlessen en oefeningen. Daarnaast passen we dit elke dag, elk moment toe, waarbij we bijv. de kanjerpetten benoemen en de kanjerregels hanteren.

De luisterjuffen
Op onze school zijn twee contact- en vertrouwenspersonen/ luisterjuffen aanwezig. We hebben er voor gekozen dat dit een leerkracht en onze intern begeleider zijn. Een luisterjuf (Carianne Kaljouw) voor de onderbouw, groep 1 t/m 5 en een luisterjuf (Jenny de Vries) voor  groep  5 t/m 8, de bovenbouw. Jenny is coördinator en aanspreekpunt. Als kinderen met een probleem zitten of gewoon eens willen praten kunnen zij contact met hen leggen, bijvoorbeeld door middel van de speciale brievenbus op de gang. Zij kunnen dan, afhankelijk van het probleem, een briefje terugschrijven of een gesprek met het kind voeren. Ook ouders, die vertrouwelijke informatie over hun eigen of andere kinderen kwijt willen, kunnen gebruik maken van deze contactpersonen.

Leerkracht - leerkracht
Om een doorgaande lijn binnen de school te waar-borgen is goede samenwerking tussen de leerkrachten noodzakelijk. Hierbij speelt de vergadering een belangrijke rol. Daarnaast is hun onderlinge contact een voorbeeld naar de kinderen toe. Om de bovenstaande theorie in praktijk te brengen, zijn voor kinderen en leerkrachten gedragsregels opgesteld, als richtlijn om ons aan te houden. Die gouden gedragsregels zien er als volgt uit:

Gouden gedragsregels voor leerkrachten
1. We realiseren ons dat we gezag hebben gekregen van God over de ander en gaan daar zorgvuldig mee om.
2. We geven de ander geen seksueel getinte aandacht.
3. We discrimineren niet. Dit betekent dat we de ander op geen enkele manier achterstellen of een voorkeursbehandeling geven. Ook geven we geen uiting aan racistische opvattingen.
4. We spreken de ander niet aan op seksuele geaardheid.
5. We gaan integer om met de ander. Dus vallen we niemand lastig (fysiek of psychisch), bedreigen of negeren niemand.
6. We gaan zorgvuldig om met de eigendommen van de ander.
7. Ieders mening is belangrijk. We hebben daar respect voor.
8. We zijn geïnteresseerd in het privéleven van de ander, maar respecteren eventuele terug- houdendheid daarin.
9. We houden ons aan deze gedragsregels en we zien erop toe dat deze regels ook door anderen worden gehandhaafd.

Time-out, schorsingsbeleid en verwijderingsbeleid

Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen kan in verschillende situatie worden ingezet.

Onhanteerbaarheid van de leerling
We zien normen en waarden in onze huidige maatschappij steeds meer vervagen. Om ons heen zien wij gedrag van kinderen dat op onze (gereformeerde) school niet kan worden geaccepteerd. Het betreft hier agressief en intimiderend gedrag naar ouders, leerkrachten, directieleden en/of kinderen van de school. De school zien wij niet alleen als leer-, maar ook als opvoedingsinstituut waar kinderen (Bijbelse) normen en waarden worden bijgebracht en waar iedereen recht heeft op veiligheid en geborgenheid.

Onderwijsverplichtingen
Verder zien we binnen scholen situaties ontstaan waarin de school geen mogelijkheden meer ziet om op een verantwoorde manier tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het kind.

Dit protocol wil in bovenstaande (emotionele) situaties bewerkstelligen dat er helder en zorgvuldig gecommuniceerd en gehandeld wordt. Dit protocol zal pas in werking treden als de mogelijkheden in het voortraject volledig benut zijn. Daarnaast zal er altijd rekening worden gehouden met de omstandigheden en de context van de situatie. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van één van de bovengenoemde situaties.

Er worden drie vormen van maat-regelen genomen:

1. Time-out.
2. Schorsing.
3. Verwijdering.

Ad 1. Time-out
In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd (mits er goede opvang is voor de desbetreffende leerling). Wanneer er geen goede opvang is, wordt de desbetreffende leerling uit de klas verwijderd en binnen de school opgevangen. De ouders/verzorgers worden onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht en zo spoedig mogelijk op school uitgenodigd voor een gesprek.

Ad 2. Schorsing
Schorsing kan worden opgelegd als een corrigerende strafmaatregel die toegepast wordt nadat is gebleken dat andere maatregelen niet het gewenste effect sorteren. Schorsing kan ook opgelegd worden als een onmiddellijke maatregel in het afzonderlijke geval wanneer het voorgevallen incident ernstig is.

Ad 3. Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van voorvallen van ontoelaatbaar gedrag dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang van de school, wordt overgegaan tot verwijdering. Voor alle drie bovengenoemde maatregelen gelden voorwaarden die vastgelegd en uitgewerkt zijn in het Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen (bijlage 26 bij het schoolveiligheidsplan).

Onder ontoelaatbaar gedrag van leerlingen, dat in principe in aanmerking kan komen voor time-out, schorsing of verwijdering, rekenen wij:

• Het herhaaldelijk niet willen luisteren.
• Het herhaaldelijk weigeren deel te nemen aan activiteiten.
• Het herhaaldelijk een grote mond hebben of brutaal zijn.
• Het herhaaldelijk te laat komen op school.
• Het (herhaaldelijk) beledigen, vloeken, schelden en bedreigen.
• Het (herhaaldelijk) slaan, schoppen, vechten of het vertonen van andere vormen van agressief gedrag.
• Het (herhaaldelijk) vertonen van pestgedrag.
• Het (herhaaldelijk) vertonen van gedrag dat vandalisme/vernielingen tot gevolg heeft.
• Het (herhaaldelijk) plegen van diefstal.

Klachtenprocedure

Klachtenregeling: waar gaat het om?
Er kan iets gebeuren, waarover je een klacht wilt indienen. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten, bestuursleden of vrijwilligers: iedereen die bij de school betrokken is, heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar hij of zij het niet mee eens is. Heel wat problemen kunnen door de school zelf worden opgelost. De locatiedirecteur heeft hierin een taak en zo nodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Wij vinden het als school belangrijk om een zorgvuldige klachtenregeling te hebben, omdat het correct is dat mensen die tegen een probleem aanlopen daarmee ergens terecht kunnen. Maar ook omdat we graag situaties waarover geklaagd wordt uit de wereld willen helpen of willen verbeteren. Er is sprake van twee soorten regelingen: Een (wettelijk) verplichte klachtenregeling met een externe klachtencommissie, en een interne klachtenregeling.

Wat kun je doen?
Een klacht kan divers van aard zijn, bijvoorbeeld van onderwijskundige of organisatorische aard of betrekking hebben op ongewenste omgangs-vormen. Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij naar degene gaan, die daarbij direct betrokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de locatiedirecteur of de  directeur bestuurder. Zij kunnen dan proberen het probleem op te lossen. Ook kunnen de interne en de externe vertrouwenspersonen rechtstreeks benaderd worden. Voor hun gegevens kunt u contact opnemen met de school.

De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs.

p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs

Op de website van de GCBO, www.gcbo.nl treft ook de informatie aan over de samenstelling van de Klachtencommissie en de Commissie voor beroep van het LVGS. Tevens staan op die website de meest actuele reglementen vermeld.

Verzekeringen

WA-verzekering
Wij nemen deel aan een collectieve WA-verzekering.

Wat is wel verzekerd?
In de WA-verzekering is de aansprakelijkheid van het schoolbestuur, de personeelsleden en ouderparticipanten verzekerd. Ouderparticipanten zijn bijvoorbeeld leesmoeders, overblijfmoeders of begeleiders van schoolreisjes. Wanneer door hun toedoen of nalatigheid schade ontstaat aan zaken of personen, dan wordt deze schade vergoed door de verzekeraar. Er moet dan wel sprake zijn van schuld. Het eigen risicobedrag bedraagt €100,-.

Wat is niet verzekerd?
1. Vaak wordt er gedacht dat in de WA-verzekering ook de leerlingen verzekerd zijn. Dat is echter niet het geval. Wanneer een leerling schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt dit in principe niet onder de WA-verzekering van de school maar onder die van de ouders.

2. Ook is niet verzekerd de schade die ontstaat na een ongeval. Wanneer de leerling uit een klimrek valt en een arm breekt, valt dat niet onder de WA-verzekering van de school, maar onder die van de ouders. Een uitzondering hierop vormen situaties van schuld of verwijtbare nalatigheid. Bijvoorbeeld wanneer een pleinwacht het ongeluk in redelijkheid had kunnen voorkomen, of wanneer het speeltoestel ondeugdelijk is.

3. Niet verzekerd is schade die is toegebracht met of door een motorvoertuig. Wanneer een perso-neelslid voor zijn werk met de auto op pad gaat en een ongeluk veroorzaakt, wordt de schade niet vergoed door de WA-verzekering van de school. Schade die is toegebracht aan een ander wordt verhaald op de WA-verzekering van de autobezitter.

4. Wanneer leerlingen tijdens een schoolreisje worden vervoerd in auto’s is het belangrijk om erop te letten dat door de autobezitter een inzittende- verzekering is afgesloten voor het toegestane aantal inzittenden.

Scholierenongevallenverzekering / schoolreisverzekering
Er is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen, personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs van alle scholen. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende alle schoolactiviteiten binnen schoolverband. Ook het komen van en naar school is meeverzekerd. Bij een ongeval is de schuldvraag niet aan de orde. Bij vergoeding van geneeskundige en tandheelkundige kosten geldt de dekking als aanvulling op de reeds afgesloten ziektekostenverzekering. Er moet dus bij een ongeval eerst een beroep gedaan worden op de eigen verzekering. De collectieve ongevallenverzeke-ring omvat tegelijkertijd een doorlopende schoolreisverzekering. Deze verzekering dekt naast geneeskundige en tandheelkundige kosten bijvoorbeeld ook bagage, buitengewone extra kosten en schade aan gehuurde verblijven. Ook bij deze verzekering geldt dat naast de kinderen ook de personeelsleden, stagiairs en ouders die met een schoolreisje meegaan, zijn meeverzekerd.