Informatie

Het belang van de betrokkenheid van ouders

De school staat graag open voor ouders. Steun en belangstelling wordt door ons gewaardeerd. Uw hulp kan worden gevraagd bij o.a. de volgende verwachte activiteiten: sportdagen en excursies, instuderen van de musical, assistentie bij handvaardigheid en zwemmen, bijhouden van documentatiecentrum, kaft- en schoonmaakactiviteiten en klusjes en computeronderwijs. Thuis kunt u regelmatig aan uw kinderen vragen wat er op school gedaan wordt, hoe het gaat, of er huiswerk gemaakt moet worden. We voeden de kinderen samen op. Om het onderwijs optimaal te laten verlopen is goed contact tussen de ouders en de leerkrachten belangrijk. Daarom is regelmatig overleg en informatievoorziening noodzakelijk.

Informatievoorziening aan ouders
Contact tussen ouders en de school is er op verschillende manieren U kunt altijd aan het eind van de schooldag spreken met de leerkracht en evt. een afspraak maken voor een uitgebreid gesprek. Indien nodig of gewenst kan de IB-er bij dit gesprek aanwezig zijn:

• Kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar.
• Twee keer per jaar is er een rapport met de resultaten van uw kind.
• Tijdens de spreekavond worden alle ouders specifiek uitgenodigd het werk van hun kind te bekijken en te bespreken.
• Een keer per jaar een ouderavond over een pedagogisch of didactisch onderwerp.
• Een bezoek aan de klas kunt u brengen in overleg met de leerkracht.
• Driewekelijks krijgt u via de mail onze nieuwsbrief “Spraakwater”.
• In de schoolgids vindt u informatie over onze school.
• Schoolbrede vieringen; feestdagen, opening en jaarsluiting. Alle ouders zijn van harte welkom!

Spreekavonden, kijkavond en rapportage
In ieder geval wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. het rapport. Uw kind ontvangt dus ook 2 keer per jaar een rapport. Tijdens deze gesprekken worden de leerresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, sociaal -emotionele ontwikkeling en werkhouding besproken worden. Voor de kleuters zal dit rond nov. en febr. plaats vinden; voor de groepen 3 - 8 rond januari en juni. Tussendoor zult u via de mail tussenevaluaties ontvangen en kunt u eventueel voor een extra gesprekje uitgenodigd worden. Uiteraard kunt u ook zelf aangeven als u een gesprek wilt met de leerkracht.

Overblijven tussen de middag
De Helmstok werkt met een continurooster, waarbij alle leerlingen tussen de middag overblijven. De kinderen spelen in de groet pauze onder leiding van ouders op school. Ouders kunnen zich opgeven voor het meedraaien tijdens de pleinwacht en ontvangen daarvoor een kleine vrijwilligersvergoeding.

Kindcentrum De Helmstok
De Helmstok biedt naast onderwijs ook opvang aan in samenwerking met Stichting Prokino. Uw kind is van harte welkom op christelijk kindercentrum De Helmstok. Deze locatie biedt kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en nu ook de voorschool aan. Het kindercentrum is gehuisvest in de hoofdlocatie aan de Volkerrakstraat. De Buitenschoolse opvang vindt plaats op de dependance. Vossemeerstraat 34 U kunt hier terecht voor professionele, kleinschalige en flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy