Medezeggenschapsraad (MR)

Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden zoals de wet dat voorschrijft. De MR vergadert samen met de Schoolraad. De MR wordt geraadpleegd bij o.a. het activiteitenplan, het formatieplan en de schoolgids. Zij zijn bevoegd voorstellen te doen en (on)gevraagd advies te geven en al dan niet instemming te verlenen. Namens het personeel zitten twee personeelsleden in de MR.

Het beleid

Bij het beleid valt te denken aan bijvoorbeeld:
Begroting
Identiteit van de school
Lesmethodes
Schoolveiligheid (denk hierbij ook aan het pestprotocol).


Kortom een breed terrein aan besluiten waarover de medezeggenschapsraad mag adviseren en/of meebeslissen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel en de schoolleiding. Hierbij staan de belangen van uw kind voorop.

Gemeenschappelijke MR

De schoolvereniging Florion heeft voor al haar scholen een GMR, waar onderwerpen worden besproken die voor alle scholen van het Bestuur van belang zijn. Voor de GMR is een reglement opgesteld. Ook de GMR is bevoegd om voor stellen te doen, standpunten kenbaar te maken, (on)gevraagd advies te geven en al dan niet instemming te verlenen.

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de medezeggenschapsraad of wilt u bijvoorbeeld een keer een vergadering bijwonen? U kunt ons altijd aanspreken.