Verlof aanvragen

Wilt u op vakantie buiten de schoolvakanties, of zijn er andere familiezaken? Hier kunt u verlof voor aan vragen. Dit kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen en te mailen of een afspraak te maken met de directeur.

Het mailadres is; administratie.dehelmstok@florion.nl

Download pdf

Schoolverzuim en verlof
Vakantieverlof
Zomaar een paar dagen er tussen uit kan niet! Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren met de directeur te worden overlegd.

Verlof indien:
• Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
• Vakantieverlof mag eenmaal per jaar worden verleend, niet langer duren dan 10 schooldagen, en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
• Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende.
• Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
• Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e of 2e graad ten hoogste 4 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
• Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 school-dagen per jaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woon-plaats te worden voorgelegd. Verlof indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Verzuim wegens ziekte
Indien uw kind moet verzuimen wegens ziekte, dan ontvangt de leerkracht van uw zoon/dochter graag vóór schooltijd een berichtje via de Parro-app. Afspraken met specialisten vinden meestal onder schooltijd plaats. Dat kan meestal niet anders. Verzuim i.v.m. halfjaarlijkse controle bij uw tandarts is (wettelijk) niet toegestaan.

Ook als kinderen te laat komen wordt hiervan een notitie gemaakt in de leerlingenadministratie. Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim.