Passend onderwijs

Ondersteuning van de leerling

Om Passend Onderwijs te kunnen bieden aan elk kind werken we samen met verschillenden partijen binnen en buiten school

Wat is passend Onderwijs?

De wet op het Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 officieel gestart.
Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, zeker kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

De invoering van Passend Onderwijs heeft gevolgen voor de organisatie van de scholen van de gereformeerde schoolverenigingen Accretio en De Zevenster. De scholen zitten nu in 1 gereformeerd samenwerkingsverband Florion. Vanaf 1 augustus is het samenwerkingsverband plaatselijk of regionaal georganiseerd op basis van postcode. Ook de speciaal onderwijsvoorzieningen hebben hierin een plaats.

Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onder­wijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Florion, centrum voor leerlingenzorg
Het bestuur van onze school heeft de mogelijkheden om eigen beleid te ont­wikkelen. Voor de uitwerking en het vormgeven van dat beleid gebruikt het bestuur Florion, centrum voor leerlingenzorg. Vanuit Florion wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. Er vindt afstemming plaats met de locale samenwerkingsverbanden en er wordt beleid ontwikkeld. Door Florion worden leerlingen onderzocht en is er begeleiding voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Ook wordt vanuit Florion geld ingezet naar de scholen, bijvoorbeeld door middel van het toekennen van een arrangement.

verder lezen?

Samenwerkingsverband
Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s of met behulp van Florion, proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra ondersteuning.

Daarvoor wordt overlegd met het Ondersteuningsteam (OT) en ouders. In het OT zitten verschillende deskundigen zoals de verpleegkundige van de GGD, SMW (schoolmaatschappelijk werk) en een Orthopedagoog. In de bijlage stellen zij zich aan u voor.

verder lezen?

Deze website is gemaakt door: Web Made Easy